Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Ząb i Okolicy
KRS: 0000428529
Zarejestrowane 06 sieprnia 2012

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków na rzecz aktywizacji gospodarczej, turystycznej i cywilizacyjnej Wsi Ząb i okolicy we współpracy z władzami samorządowymi, administracją państwową, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:1. Promocja Wsi Ząb i okolicy, a w szczególności:
a) podmiotów gospodarczych,
b) przedsięwzięć innowacyjnych, infrastrukturalnych i proekologicznych,
c) kultury, rekreacji i sportu.
2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości w regionie.
3. Działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych.
4. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
6. Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.
7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
8. Ochrona i promocja działalności ekologicznej oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

1. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi, administracją państwową , organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi.
2. Współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów.
3. Zgłaszanie inicjatyw i występowanie do jednostek administracji państwowej i samorządowej z propozycjami regulacji prawnych, finansowymi i organizacyjnych w sprawach dotyczących wsi Ząb i okolicy.
4. Podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych na rzecz Wsi Ząb i okolicy.
5. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach poświęconych współpracy regionalnej oraz promocja i reklama regionu na krajowych i zagranicznych targach turystycznych.
6. Wydawanie katalogów, informatorów i innych druków promujących.
7. Prowadzenie i promocja strony internetowej kochamząb.pl/kochamzab.pl

Zarząd:

Michał Sobański – Prezes
Czesław Błachuta – Wiceprezes
Stanisław Staszel – Wiceprezes
Agnieszka Rydlewska – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Lassak
Józef Bobak
Krzysztof Gocał

Kontakt:

kochamzab@gmail.com